درباره پاکسان

صورت های مالی، تفسيری و هیئت مدیره

      مشاهده

    صورت‌های

    مالی 1400

      دانلود

     مشاهده

   صورت‌های

   مالی 1401

      دانلود

     مشاهده

      گزارش

  تفسيری 1401

      دانلود

 مشاهده گزارش

  هيئت مديره

        1401    

      دانلود

 مشاهده گزارش

  كنترل داخلی

       1401

     دانلود

      مشاهده

  گزارش پايداری

      1402

      دانلود