درباره پاکسان

صورت های مالی، تفسيری و هیئت مدیره

گزارش‌ توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه با اظهار نظر بازرس‌قانونی

      دانلود

  مشاهده گزارش

    صورت های

    مالی 1402

      دانلود

      مشاهده

 گزارش تفسیری

       1402

      دانلود

 مشاهده گزارش

   هیئت مدیره

       1402

      دانلود

      مشاهده

  گزارش پايداری

      1402

      دانلود

  مشاهده گزارش

  كنترل داخلی

      1402

      دانلود

     مشاهده

   صورت‌های

   مالی 1401

      دانلود

      مشاهده 

 گزارش تفسيری

         1401    

      دانلود

 مشاهده گزارش

  هيئت مديره

        1401    

      دانلود

 مشاهده گزارش

  كنترل داخلی

       1401

     دانلود

      مشاهده

    صورت‌های

    مالی 1400

      دانلود