آزمایشگاه همکار

آزمایشگاه همکار

ارزیابی آزمایشگاه  شرکت پاکسان بر اساس الزامات استاندارد 17025 ISO/IEC  در تاريخ 12 شهريور ماه سال 1392 توسط نظام  تاييد صلاحيت ايران  ( NACI )  انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده شرکت پاکسان موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید.

آزمایشگاه شرکت پاکسان به عنوان یکی از مراجع معتبر و مستقل انجام آزمون هاي فیزیکی، شیمیایی و کارایی انواع  پودرشوینده، صابون و مواد اولیه با طرح ریزي و استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد : ISO /IEC   2005/17025 فعالیت می نماید.

شایان ذکر است آزمایشگاه آزمون پاکسان که حاصل فعالیت آزمایشگاه هاي تحقیق وتوسعه و کنترل کیفیت می باشند، همچنین داراي گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران  نیز می باشد.

استاندارد 17025 جهت آزمایشگاههایی که بر اساس یک نظام کیفیت عمل می کنند و می خواهند صلاحیت فنی خود را  اثبات نمایند تدوین شده است. این استاندارد که نتیجه تجربیات به دست آمده از اجراي موفق 25  IEC/ISO و  استاندارد اروپايي EN 45001  می باشد، هم اکنون جایگزین مناسبی براي هر دو گزینه شده است.این استاندارد که یک سیستم مدیریت حاکم بر آزمایشگاههاي کالیبراسیون و آزمون است، فقط داراي چارچوب مدیریتی نبوده، بلکه با ارائه راهکارهایی براي مقادیر و روش هاي اندازه گیري شده و روش هاي اندازه شناسی بصورت علمی و فنی، فعالیت آزمایشگاهها را بررسی می کند. لذا هم داراي اعتبار اندازه گیري بوده و هم بهبود پیوسته فعالیت آزمایشگاهها را در پی دارد.

مهم ترین مزایاي اخذ تایید صلاحیت این استاندارد براي مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:

ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن ها؛
پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛

برآورده سازي تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون ها؛

توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛

کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه ها؛

استاندارد کردن روش هاي اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها؛

ارتقاء سطح مشتري مداري آزمایشگاه ها؛

رضایت مندي هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن ها به آزمایشگاه

اسامی پرسنل کلیدی آزمایشگاه  شرکت پاکسان به شرح زیر می باشد:

مدير ارشد آزمايشگاه: سرکار خانم زینب علی نژاد

رئيس كيفی آزمايشگاه: سركار خانم شيرين نامور اصل

رئيس فنی آزمايشگاه دستگاهی: سركار خانم مينا رنجبر

رئيس فنی آزمايشگاه صابون: جناب آقای صابر چهارراهی

به منظور تحقق اهداف کیفی با محوریت اصول خط مشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه آزمون و الزامات استاندارد، مدیریت آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می داند که منابع و امکانات لازم را فراهم نموده و بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه را در بازنگری های دوره اي مورد کنترل و پایش قرار دهد.

ودرعین حال :

ما می دانیم، موفقیت قابل داد و ستد نیست، بلکه، حاصل فکر خلاق و دستان پرتلاش است و چه دلچسب و شیرین است موفقیت گروهی.