مجمع عمومی عادی مروارید هامون برگزار شد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

مجمع عمومی عادی مروارید هامون برگزار شد

به گزارش پاکسان نیوز، مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران شرکت مروارید هامون با حضور 100% سهامداران این شرکت روز سه شنبه19بهمن سال جاری در شرکت مدیریت صنعت شوینده برگزار شد.

در ابتدای جلسه نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع اقدام و افراد زیر انتخاب شدند:

احمد دودانگه به سمت رئیس مجمع

آقای محمود حبیبی ابد به سمت ناظر مجمع

آقای علی ملا رفیعی به سمت ناظر مجمع

آقای یزدان کرمی به سمت منشی مجمع

پس از انتخاب هیئت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به این شرح قرائت شد؛

-          گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30آذرماه 1395

-          اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 30آذرماه و صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به 30آذر 1395

-          استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام

-          انتخاب بارزس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان

-          تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

-          سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

سپس مهندس کرمی مدیرعامل شرکت مروارید هامون گزارش مفصلی از سال مالی منتهی به آذر ماه سال جاری ارائه داد.

وی در گزارش خود به فراز و نشیب هایی که این شرکت در سال مالی گذشته پشت سر گذاشت اشاره کرد و افق و چشم انداز مالی این شرکت و برنامه های آتی آن برای سال آینده تشریح را نمود.

پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت مروارید هامون مجمع وارد دستور جلسه شد و گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به 30آذرماه سال جاری قرائت شد.

صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ 30/09/1395، صورت سود و زیان با سود خالص 3353میلیون ریال و صورت وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از خالص سود قابل تخصیص سال شرکت مبلغ36000000ریال با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به سهامداران پرداخت شود و باقی مانده به مبلغ2993011461 ریال به حساب سود و زیان انباشته نقل به سال مالی بعد منظور شود.

در پایان جلسه، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان حسابرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب همچنین روزنامه صبح زاهدان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد.یکشنبه 24 بهمن 1395