دانشجويان دانشگاه تهران از پاکسان بازديد کردند

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

دانشجويان دانشگاه تهران از پاکسان بازديد کردند

دانشجويان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ضمن آشنايي با بخشهاي مختلف شرکت پاکسان از خطوط تولید و تاسيسات تصفیه خانه و مدیریت پسماند شرکت پاکسان بازديد کردند.

در اين بازديد که سه شنبه16آذرماه سال جاري انجام شد دانشجويان محیط زیست دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد ضمن گفتگو با کارشناسان واحدهاي توليدي اين مجموعه پرسشهاي زیست محیطی خود را مطرح کردند.

شرکت پاکسان در راستاي تعامل هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت به منظور هم افزايي دانش فني از بازديد دانشجويان رشته هاي گوناگون مرتبط با فعاليت اين شرکت باسابقه و بنام استقبال کرده است.چهارشنبه 17 آذر 1395