برگزاری هفتمین همایش مدیریت سبز

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

برگزاری هفتمین همایش مدیریت سبز
دانلود مقاله
به گزارش پاکسان نیوز، این همایش با حضور پرفسور ادوارد اینسو نماینده بانک جهانی در فرآیند توسعه پایدار، آقای ولف گانگ نئومن ریاست و بنیانگذار بنیاد جهانی انرژی، خانم مانکا گاندی وزیر اسبق محیط زیست هندوستان و قتنی چند از مدیران و مسئولان مرتبط با این همایش برگزار خواهد شد.
هفتمین دوره همایش مدیریت سبز در راستای برنامه های دوره های قبلی خود، بر توسعه مسوولیت پذیری متمرکز است.
موضوعات اصلی این همایش در برگیرنده مدیریت سبز، نوآوری سبز، آینده‌گرایی و انرژی، انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر، اقتصاد زیست‌محیطی، اقتصاد و مدیریت انرژی، منطقه سبز و شهر پایدار، اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی، مدیریت محصول سبز است.
هدف از برگزاری همایش مدیریت سبز تأکید بر دگراندیشی در طراحی، طرح‌ریزی و اجرای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، ارائه ابزارهای کاربردی و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سبز، دستیابی به موفقیت پایدار سازمان‌های تولیدی، خدماتی و عمومی کشور است.