مایع مکمل پوش

Paxan cares

مایع مکمل پوش
مایع مکمل پوش
  • نام محصول:مایع مکمل پوش
  • نام تجاری: پوش
  • توضیحات محصول:
    • مایع مکمل پوش مایع حاوی عوامل خشک کننده است که برای آبکشی نهایی ظروف در ماشین های ظرفشویی بکار می رود. مایع مکمل پوش در مرحله آبکشی نهایی از ایجاد لکه یا فیلم روی ظروف شیشه ای جلوگیری می کند.
    • این مایع رسوبات نا محلول ایجاد شده روی ظروف شیشه ای را که باعث ایجاد لکه یا فیلم می شوند در خود حل می کند و باعث تبخیر سریع قطرات آب می شود. بنا بر این استفاده از مایع مکمل پوش باعث افزایش هرچه بیشتر درخشندگی و براقیت ظروف شیشه ای، بلورجات و چینی جات می شود. مایع مکمل پوش برای ماشین ظرفشویی غیر خورنده است و کارایی خود را درآبهای سخت حفظ می کند.

Comment Form

* Name:
* E-mail:
Subject:
* Your Comment:
Maximum of 800 characters.

*Please enter the security code in the box: