اعضای هیئت مدیره

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

اعضای هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: فرهنگ ساکی
  • سال تولد: 1347
  • سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت
  • تلفن: 021-64562395
  فرهنگ ساکی

  • نام و نام خانوادگی: حبیب همدانی رجاء
  • سال تولد:
  • سمت: رئيس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  حبیب همدانی رجاء

  • نام و نام خانوادگی: همایون باقری طادی
  • سال تولد: 1356
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  همایون باقری طادی

  • نام و نام خانوادگی: چنگیز نظامی‌وند چگینی
  • سال تولد: 1350
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات: لیسانس مهندسی شیمی-پتروشیمی- فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
  • تلفن:
  چنگیز نظامی‌وند چگینی

  • نام و نام خانوادگی: امیرحمزه توسلی
  • سال تولد: 1363
  • سمت: عضو موظف هیئت مدیره
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد بازاریابی
  • تلفن: 64562394
  امیرحمزه توسلی