اعضای هیئت مدیره

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

اعضای هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: علی صفوی نژاد
  • سال تولد: 1337
  • سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
  • تلفن: 021-64562395
  علی صفوی نژاد

  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم جمالی
  • سال تولد: 1338
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  ابراهیم جمالی

  • نام و نام خانوادگی: حميد صفاي نيكو
  • سال تولد: 1343
  • سمت: رئيس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  حميد صفاي نيكو

  • نام و نام خانوادگی: حمیدرضا آصفی
  • سال تولد: 1331
  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  حمیدرضا آصفی

  • نام و نام خانوادگی: جلال حقدوست
  • سال تولد: 1353
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات: كارشناسي ارشد حسابداري
  • تلفن: 021-64562480
  جلال حقدوست