اعضای هیئت مدیره

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

اعضای هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: فرهنگ ساکی
  • سال تولد: 1347
  • سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت
  • تلفن: 021-64562395
  فرهنگ ساکی

  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم جمالی
  • سال تولد: 1338
  • سمت: رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  ابراهیم جمالی

  • نام و نام خانوادگی: حمیدرضا آصفی
  • سال تولد: 1331
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  حمیدرضا آصفی

  • نام و نام خانوادگی: امیرحمزه توسلی
  • سال تولد:
  • سمت: عضو موظف هیئت مدیره
  • تحصیلات: لیسانس مدیریت
  • تلفن:
  امیرحمزه توسلی

  • نام و نام خانوادگی: حافظ رضایی
  • سال تولد:
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  حافظ رضایی